logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Informační leták s následujícím obsahem a grafickými prvky vydal Tyfloservis, o. p. s. v roce 2002 za finanční podpory programu Evropské unie Phare - Access 99

ČERVENO-BÍLÁ HŮL
SYMBOL HLUCHOSLEPOTY

obrázek hluchoslepého vedeného průvodcem Vyhláška č. 30/ 2001 Sb. v § 27 (2) uvádí: "Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm."

PROČ PRÁVĚ ČERVENO-BÍLÁ HŮL?

Bílá slepecká hůl označuje již řadu let člověka se zrakovými obtížemi.

Zvykli jsme si nevidomé oslovovat, nabízet jim pomoc a zavolat na ně, když zpozorujeme nebezpečí.

Zvykli jsme si, že se nevidomí stávají samostatnými - orientují se podle zvuku semaforu, naváděcích majáčků, hlášení názvů stanic apod.

Mezi lidmi s bílou holí však doposud byli i ti, kteří pro svou sluchovou vadu na naše oslovení nereagovali a nedokázali rozlišit ani jiné pro jejich orientaci a bezpečnost důležité zvuky. Byli hluchoslepí …

Jako hluchoslepí jsou označováni lidé, kteří mají současně sluchovou i zrakovou vadu různého stupně. Přestože hluchoslepý člověk nemusí být zcela nevidomý a neslyšící, je nucen překonávat značné obtíže.

Bílá hůl s červenými pruhy o šířce 100 mm představuje způsob, jak upozornit okolí na kombinovanou vadu, požádat o trpělivost a speciální pomoc.

S červeno-bílou holí vycházejí do ulic nejen hluchoslepí v České republice, ale též postižení v Anglii, Francii, Chorvatsku a Finsku.

S ČÍM POTŘEBUJÍ HLUCHOSLEPÍ POMOCI?

Používají-li hluchoslepí svoji červeno-bílou hůl správně, upozorní je na mnohé bariéry právě ona. Přesto jsou situace, kdy potřebují naši pomoc. Například v souvislosti s:

JAK SE S HLUCHOSLEPÝMI DOROZUMĚT?

Mluvenou řečí

Někdy je ale třeba na hluchoslepého mluvit více nahlas, dobře artikulovat, mluvit pomaleji, nechávat slova doznít a mluvit do toho ucha, na které hluchoslepý lépe slyší.

Někteří hluchoslepí odezírají, proto k nim stůjme čelem a nedovolme, aby byli při pohledu na naše ústa oslňováni sluncem.

Psaným slovem

Je vhodné psát silným černým fixem na bílý list papíru velká tiskací písmena.

Psát lze nejen fixem na papír, ale i prstem do dlaně! Je možné tedy ukazováčkem "kreslit" velká tiskací písmena abecedy do dlaně hluchoslepého.

Někdy je nezbytné komunikovat také speciálními prostředky, ke kterým patří:

V případě potřeby využití těchto technik v komunikaci s hluchoslepým nezbude, než si na pomoc zavolat tlumočníka.

DŮLEŽITÉ MALIČKOSTI

Ruch na ulici často nutí nedoslýchavé hluchoslepé vypínat svá sluchadla, takže se přechodně stávají téměř neslyšícími a nemusí reagovat na naše oslovení.

To, že hluchoslepý nereaguje na naše oslovení, tedy nutně nesouvisí s jeho nezdvořilostí - nemusí vůbec tušit, že někdo mluví právě k němu. Aby nás zaregistroval, postačí lehký dotek na jeho rameno nebo loket.

Hluchoslepí jsou lidé jako všichni ostatní. Mají svá trápení i radosti, své návyky, zájmy a povinnosti, jsou různě náladoví, různě aktivní a schopní.

Potkáme-li je na ulici, jistě někam směřují. Mají svůj cíl, místo, na které se potřebují dostat. Naše pomoc je tedy skutečnou pomocí jen tehdy, umožníme-li jim dosáhnout jejich cíle, a to co možná nejbezpečněji a nejefektivněji.

TYFLOSERVIS

Výuka prostorové orientace
a samostatného pohybu hluchoslepých
osob, jakož i poradenství, výběr vhodných
pomůcek (včetně červeno-bílé hole), nácvik
komunikačních technik apod. je součástí
služeb poskytovaných

dvanácti krajskými středisky
Tyfloservisu, o. p. s.

se sídlem v Krakovské ul. č. 21, Praha 1,
e-mail: tsc@braillnet.cz
www.tyfloservis.cz
bankovní spoj.: ČS, a. s.: 1941297349/0800

mapa ČR s vyznačením krajských středisek Tyfloservisu


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti