Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka počítače se zámkem na monitoru

GDPR

Příznivci a podporovatelé

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V TYFLOSERVISU, o.p.s.
PŘÍZNIVCI A PODPOROVATELÉ

I. Základní informace

Subjektem údajů je fyzická osoba, která je příznivcem či podporovatelem Tyfloservisu, o.p.s.

Správcem osobních údajů je organizace Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO: 26200481. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Bc. Barbora Salátová, email: salatova@tyfloservis.cz, tel.: 221 462 368.

Osobní údaje se zpracovávají v jednotlivých Krajských ambulantních střediscích Tyfloservisu, o.p.s. (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín) a v sídle společnosti v Organizačním a metodickém centru.

Tyfloservis nepoužívá tzv. automatizované rozhodování, ani profilování.

Tyfloservis nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování je prováděno v souladu s GDPR, tedy s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů)“ a další související legislativou.

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

  • zpracování za účelem oprávněného zájmu Tyfloservisu, tedy za účelem kontaktování příznivců a podporovatelů, zasílání informací a pozvánek na akce Tyfloservisu;
  • na základě písemného souhlasu příznivce či podporovatele za účelem veřejného poděkování a informování o získané podpoře, za účelem osvětové, vzdělávací a propagační činnosti Tyfloservisu a poskytování důkazů externím kontrolám. Osobní údaje mohou být zveřejňovány ve střediscích, ale i na akcích, konaných mimo prostory Tyfloservisu, na webu a facebooku, ve výročních zprávách, nebo v jiných publikovaných textových, obrazových, audio či video prezentacích.

III. Rozsah zpracování osobních údajů

Za účelem oprávněného zájmu Tyfloservis zpracovává: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu (pokud se liší od adresy trvalého bydliště), telefon, email, datum vzniku a zániku podpory.

Na základě souhlasu subjektu údajů mohou být zpracovávány a zveřejňovány tyto údaje: titul, jméno a příjmení, datum narození, způsob, jakým Tyfloservis podporuje, fotografie, zvukové či obrazové záznamy, na kterých je příznivce či podporovatel zachycen, po vzájemné dohodě případně další informace.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

IV. Uchovávání osobních údajů, jejich zabezpečení a předávání

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v nezbytně nutné míře a organizace má vypracované vnitřní postupy pro jejich zabezpečení. Za tímto účelem byla přijata technicko – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu neurčitou, do doby, nežse subjekt údajů odhlásí z centrálního nebo regionálního adresáře Tyfloservisu. Adresáře jsou využívány pouze pro účely Tyfloservisu, osobní údaje nejsou předávány jiným organizacím.

Likvidace osobních údajů se řídí vnitřní směrnicí Tyfloservisu o skartaci.

Tyfloservis nepředává osobní údaje do dalších zemí v Evropské unii, mimo ni ani mezinárodním organizacím.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zveřejňovány pouze v souladu s uděleným souhlasem.

V. Práva subjektu údajů

Příznivci či podporovatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování (tímto však není dotčena zákonnost osobní údaje zpracovávat), právo kdykoli odvolat udělený souhlas (tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu), mají právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud mají pochybnost o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Žádost o přístup ke svým osobním údajům a o uplatnění dalších práv zasílejte na adresu správce (viz bod I.). Odpověď dostanete nejpozději do jednoho měsíce.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce (www.tyfloservis.cz)