Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

fotografie různých typů lup

Zdravotně-edukační služby

Cíle:

Podpořit schopnost osob s těžkým zrakovým postižením efektivně využívat zbylé zrakové funkce, ale i kompenzační smysly

Podpořit integraci osob s těžkým zrakovým postižením do běžné společnosti

Seznámit odbornou i širokou laickou veřejnost s problematikou života s těžkým zrakovým postižením a se způsoby navázání kontaktu a poskytnutí pomoci nevidomým a slabozrakým osobám

Aktivity projektu


Rehabilitace zraku

Jedná se o nalezení a nacvičení optimálních postupů zrakové práce (reedukace zraku), které vedou k efektivnímu využití oslabeného zraku, resp. ke zlepšení schopnosti vidění.

Poradenství v oblasti výběru a získávání kompenzačních pomůcek pro lepší vidění

Práce instruktorů se zaměřuje na nalezení vhodných kompenzačních/rehabilitačních pomůcek dle potřeb konkrétního klienta, poradenství v oblasti jejich získávání a nácvik jejich správného a efektivního používání. 

Poradenství v oblasti výběru a získávání pomůcek pro selfmonitoring

Týká se převážně výběru a nácviku používání pomůcek hrazených pojišťovnami (zejm. se jedná o pomůcky jako je ozvučený glukometr, teploměr, tlakoměr, osobní váha atd.). Instruktor poradí klientovi s výběrem vhodné pomůcky a zároveň ho naučí vybranou pomůcku správně používat. 

Poradenství při úpravách prostředí a odstraňování architektonických bariér

Poradenství v oblasti úpravy např. domácího nebo pracovního prostředí tak, aby vyhovovalo potřebám nevidomých a slabozrakých. Přihlíží se k druhu a stupni postižení zrakových funkcí (případně kombinaci s dalším handicapem). Úprava prostředí vede ke snížení rizik při pohybu či práci, zvyšuje komfort při užívání zbývajících zrakových funkcí (např. nastavení optimálních světelných podmínek apod.).

Rozvoj využití kompenzačních smyslů

Jedná se zejména o rozvoj dalších smyslů, zejm. hmatu a sluchu, které do určité míry mohou saturovat informační deficit způsobený oslabením či ztrátou zraku.

Podpora akceptace zrakové vady

Oslabení nebo ztráta zraku přináší do života řadu nových omezení a možností. Podpora postupného přijímání zrakové vady a jejích důsledků vede k rychlejšímu a aktivnímu zapojení do života, k samostatnosti, spokojenosti a vyrovnanosti.

Součástí projektu je také

Edukace rodinných příslušníků či jiných osob blízkých člověku s těžkým zrakovým handicapem.

Rodinní příslušníci či jiné blízké osoby (přátelé atd.) mohou hrát v rámci rehabilitačního procesu důležitou roli. Cílem působení Tyfloservisu je, aby byli schopni zorientovat se v nové situaci a dokázali člověku se zrakovou vadou správně a efektivně pomoci.

Zajištění informačních a osvětových aktivit

Cílem je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s problematikou zrakového handicapu a správnými způsoby navázání kontaktu a poskytnutí pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením.

Depistáž u odborných lékařů

Pravidelné depistáže probíhají hlavně u oftalmologů a diabetologů, a to z toho důvodu, abychom zvýšili informovanost jejich pacientů o možnostech využívání našich služeb a zajistili tak alespoň částečnou prevenci.

Tlačítko kontaktovat Tyfloservis