Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Nevidomá žena vaří

Sociální rehabilitace

Cíle:

Pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením žít samostatným životem
v běžném prostředí svého domova a komunity, zajistit, aby byli schopni
v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získat přiměřené sebevědomí a zaměřit se na možnosti svého dalšího rozvoje.

Podpořit integraci nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti.

Zajistit dostatečnou dostupnost služby pro všechny lidi s těžkým zrakovým postižením v celé ČR.

Aktivity projektu

Kurz prostorové orientace a samostatného pohybu 

Výuka zahrnuje nácvik chůze s průvodcem, s bílou holí, dalšími vhodnými pomůckami či vodicím psem. Kurz připravuje klienta na samostatné zvládání i takových situací, ke kterým patří přecházení vozovky, jízda po eskalátorech, cestování městskou hromadnou dopravou, orientace ve výtazích apod. Důraz je kladen zejména na bezpečnost pohybu.

Nácvik sebeobslužných dovedností

Zahrnuje nácvik dovedností jako je osobní hygiena, vaření, praní, žehlení, úklid, péče o oblečení, péče o dítě apod. Mnohdy je nutné upravit a dovybavit domácí prostředí (vybrat např. vhodné osvětlení, drobné pomůcky, barevně kontrastní úchyty, označit výstupky nebo zářezy stupnice na domácích spotřebičích apod.). I tato poradenská činnost je nedílnou součástí kurzu sebeobsluhy.

Čtení a psaní Braillova písma

Kurz zahrnuje nácvik čtení hmatem, nácvik psaní na Pichtově psacím stroji a pražské tabulce, tvorbu vlastních poznámek, označování předmětů braillskými popisky atd.

Nácvik vlastnoručního podpisu

Kurz je určen zejména lidem nevidomým od narození, aby byli samostatní při podepisování smluv aj. úředních dokumentů. Seznámí se v něm s tvary písmen a jejich spojováním, s různými druhy psacích potřeb a jejich správným používání atd. Na konci kurzu je klient schopen podepsat se i do malých kolonek.

Nácvik psaní na klávesnici počítače

Lidé se zrakovým handicapem se v rámci tohoto kurzu mohou naučit ovládat klávesnici počítače bez zrakové kontroly, což zvýší jejich možnost pracovního uplatnění a zároveň schopnost komunikace s okolím.

Nácvik sociálních dovedností

Zaměřuje se na zvládání různých rolí a společenských situací (stolování, oblékání, přijímání návštěv, chování v restauraci, v divadle apod.). Klade důraz na nácvik vhodného způsobu požádání o pomoc a odmítnutí pomoci.

Poradenství při výběru a získávání pomůcek

Seznamuje s nabídkou pomůcek pro nevidomé a slabozraké, možnostmi jejich zakoupení, případně získání příspěvku na jejich úhradu.

Informační servis a zprostředkování služeb

Poradenství o možnostech života se zrakovou vadou, orientace v dostupných službách, institucích a organizacích, v základní legislativě, právech a povinnostech.

Základní sociální poradenství 

Je určeno každému, kdo se na Tyfloservis obrátí s žádostí o pomoc, a to bez ohledu na to, zda spadá do cílové skupiny.

Více informací o tom, jak probíhá práce s klienty, naleznete v sekci SMĚRNICE.

Tlačítko kontaktovat Tyfloservis