Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Fotka - instruktorka ukazuje práci s lupou

Co je Tyfloservis?

Projekt Tyfloservis pomáhá od roku 1991 nevidomým a slabozrakým lidem získat potřebné informace a praktické dovednosti, díky nimž mohou žít samostatněji a nezávisleji na cizí pomoci.

Terénní a ambulantní služby jsou lidem se zrakovým postižením poskytovány zdarma prostřednictvím sítě
13 krajských středisek. Nevidomí a slabozrací lidé se v Tyfloservisu učí například samostatně se pohybovat v prostoru s bílou holí, postarat se o svou domácnost, číst a psát Braillovo bodové písmo nebo psát na klávesnici počítače. Zároveň se mohou seznámit s různými druhy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Každoročně se na Tyfloservis obrátí více než 3 000 nevidomých a slabozrakých klientů.

Dále je projekt zaměřen na edukační činnost pro širokou odbornou i laickou veřejnost, jejímž cílem je zvýšení informovanosti o způsobech navázání kontaktu a komunikace s lidmi se zrakovým handicapem.

Poslání:

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis
nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem,
kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu
k co možná nejsamostatnějšímu životu.

Působí též na společnost,
aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat
a pomohla tam, kde je to třeba.

Komu Tyfloservis pomáhá?

Cílovou skupinu projektu představují lidé s těžkou zrakovou vadou (slabozrací i nevidomí) ve věku 15 let a více, kteří mohou mít i další zdravotní postižení. Službu mohou využívat jak lidé, kterým se výrazně zhoršil zrak v průběhu života, tak i lidé zrakově handicapovaní od narození.

Osvětové akce jsou zaměřeny zejména na dospělou populaci.

O co se Tyfloservis snaží?

1) Vybavit zrakově postiženého člověka ve věku 15 let a více takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen
v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc.

2) Vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých, aby byla schopna rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě potřeby jim poskytnout konkrétní pomoc.

3) U svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, a celospolečensky podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc.

Více o službách, které Tyfloservis nabízí, naleznete ZDE

Historie Tyfloservisu

Hlavní inspirací a cenným zdrojem poznatků při vytváření projektu Tyfloservis byly zkušenosti cca dvou set dobrovolných instruktorů a konzultantů sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých, kteří byli od počátku osmdesátých let dvacátého století školeni a působili v rámci tehdejšího Svazu invalidů. Základním teoretickým podkladem bylo rozsáhlé dílo prof. Jána Jesenského.

Práce dobrovolníků měla přes jasná pozitiva i mnohá omezení. Instruktoři pracovali jen ve svém volném čase, v mnoha regionech nebyli dostupní, a často se nedařilo udržet odbornou úroveň. Jediné pobytové rehabilitační středisko se v té době nacházelo na Slovensku – v Levoči. Pro mnohé osoby se zrakovým postižením bylo příliš vzdálené, a navíc zde nebyli přijímáni lidé v postproduktivním věku a lidé s cukrovkou. Tlak na vytvoření profesionálních rehabilitačních služeb, které budou řešit problémy nevidomých a slabozrakých komplexně a na odborné úrovni, byl velký.

Projekt Tyfloservis, terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých, je realizován nepřetržitě od ledna 1991. Nejprve do roku 1996 občanským sdružením Česká unie nevidomých a slabozrakých, poté do konce roku 2000 její nástupnickou organizací, rovněž občanským sdružením, s názvem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Postupně tak byl na celostátní úrovni vybudován fungující systém zdravotně-edukační a sociální rehabilitace dospělých nevidomých a slabozrakých. V roce 2000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR založila obecně prospěšnou společnost Tyfloservis, o. p. s., která od 1. 1. 2001 převzala projekt Tyfloservis v plné šíři. Před rokem 1991 jeho první podobu zpracoval a celou dobu se na jeho rozvoji v roli ředitele podílel PhDr. Josef Cerha.

Základní údaje o Tyfloservisu

Název společnosti: Tyfloservis, o.p.s.
Sídlo: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 365, centrum@tyfloservis.cz
Krajská ambulantní střediska: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín
Právní forma: obecně prospěšná společnost

Datová schránka: hxuy7au

IČO: 26 20 04 81
DIČ: CZ 26 20 04 81
Statutární zástupce: ThDr. Eva Machová, Th.D., ředitelka

Způsob jednání: Za společnost jedná statutární zástupce. V době jeho delší nepřítomnosti může jeho pravomoci na základě zvláštního pověření převzít zástupce ředitele.

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Zakládací listina ke stažení zde: Zakládací listina
Datum založení: 11. 8. 2000 (notářským zápisem)
Datum vzniku: 18. 9. 2000 (registrací u Krajského soudu v Praze)
Zahájení obecně prospěšné činnosti: 1. 1. 2001
Doba trvání: společnost byla založena na dobu neurčitou
Působnost: celá Česká republika
Druh poskytovaných služeb: Společnost zajišťuje sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých osob. Společnost napomáhá sociálnímu začleňování nevidomých a slabozrakých lidí.

Doplňková činnost: dle živnostenského oprávnění

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
– vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
– výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
– zprostředkování obchodu a služeb
– velkoobchod a maloobchod
– poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 

Registrace:

rejstřík obecně prospěšných společností vedený Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 186

registr poskytovatelů sociálních služeb – vedený MPSV, služba „sociální rehabilitace“
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
č. ú. 289546142/0300

Účetní období: kalendářní rok (od 1. 1. do 31. 12.)
Výroční zprávy: zpřístupněny veřejnosti v sídle společnosti nejpozději do 30. 6., k dispozici zpravidla též
v jednotlivých krajských střediscích a na webových stránkách