Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka počítače se zámkem na monitoru

GDPR

Správní a dozorčí rada

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V TYFLOSERVISU, o.p.s.
SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA

I. Základní informace

Subjektem údajů je fyzická osoba, která ječlenem správní či dozorčí rady Tyfloservisu, o.p.s.

Správcem osobních údajů je organizace Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO: 26200481. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Bc. Barbora Salátová, email: salatova@tyfloservis.cz, tel.: 221 462 368.

Osobní údaje se zpracovávají v jednotlivých Krajských ambulantních střediscích Tyfloservisu, o.p.s. (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín) a v sídle společnosti v Organizačním a metodickém centru.

Tyfloservis nepoužívá tzv. automatizované rozhodování, ani profilování.

Tyfloservis nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování je prováděno v souladu s GDPR, tedy s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů)“ a další související legislativou.

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

  • zpracování nezbytné pro splněníprávní povinnosti, zejména zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů;
  • zpracování za účelem oprávněného zájmu Tyfloservisu, tedy za účelem kontaktování členů správní a dozorčí rady, zasílání informací a pozvánek na akce Tyfloservisu;
  • na základě písemného souhlasučlena správní a dozorčí rady za účelem veřejného poděkování a informování o činnosti, za účelem osvětové, vzdělávací a propagační činnosti Tyfloservisu a poskytování důkazů externím kontrolám. Osobní údaje mohou být zveřejňovány ve střediscích, ale i na akcích, konaných mimo prostory Tyfloservisu, na webu a facebooku, ve výročních zprávách, nebo v jiných publikovaných textových, obrazových, audio či video prezentacích.

III. Rozsah zpracováníosobních údajů

Za účelem splnění právních povinností nebo oprávněného zájmu Tyfloservis zpracovává: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu (pokud se liší od adresy trvalého bydliště), telefon, email, datum vzniku a zániku členství ve správní či dozorčí radě, případně též ve funkci předsedy, včetně důvodů, které k těmto změnám vedly.

Na základě souhlasu subjektu údajů mohou být zpracovávány a zveřejňovány tyto údaje: titul, jméno a příjmení, datum narození, údaje o členství a funkci ve správní či dozorčí radě, fotografie, zvukové či obrazové záznamy, na kterých je člen správní či dozorčí radyzachycen, po vzájemné dohodě případně další informace.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pro splnění právní povinnosti u členů správní a dozorčí rady jsou osobní údaje nezbytné.

IV. Uchovávání osobních údajů, jejich zabezpečení a předávání

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v nezbytně nutné míře a organizace má vypracované vnitřní postupy pro jejich zabezpečení. Za tímto účelem byla přijata technicko – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Osobní údaje členů správní a dozorčí rady jsou v plném rozsahu předávány zakladateli Tyfloservisu, o.p.s., tj. Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR,z. s. Jsou také (kromě soukromého telefonního čísla, emailu a přechodného pobytu) zveřejňovány na základě zákonných povinností v rejstříku obecně prospěšných společností, v Zakládací listině, na webu Tyfloservisu, o.p.s. a všude tam, kde je třeba doložit složení obou rad. Požaduje-li to zákon, jsou o členech správní a dozorčí rady zveřejňovány také další údaje (např. výše jejich odměny).

Likvidace osobních údajů se řídí vnitřní směrnicí Tyfloservisu o skartaci.

Tyfloservis nepředává osobní údaje do dalších zemí v Evropské unii, mimo ni ani mezinárodním organizacím.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zveřejňovány pouze v souladu s uděleným souhlasem.

V. Práva subjektu údajů

Členové správní a dozorčí rady mají právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování(tímto však není dotčena zákonnost osobní údaje zpracovávat), právo kdykoli odvolat udělený souhlas (tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu), majíprávo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud mají pochybnost o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Žádost o přístup ke svým osobním údajům a o uplatnění dalších práv zasílejte na adresu správce (viz bod I.). Odpověď dostanete nejpozději do jednoho měsíce.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce (www.tyfloservis.cz)