Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka počítače se zámkem na monitoru

GDPR

Stážisté a dobrovolníci

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V TYFLOSERVISU, o.p.s.
STÁŽISTÉ A DOBROVOLNÍCI

I. Základní informace

Subjektem údajů je fyzická osoba, která je stážistou nebo dobrovolníkem v Tyfloservisu, o.p.s.

Správcem osobních údajů je organizace Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO: 26200481. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Bc. Barbora Salátová, email: salatova@tyfloservis.cz, tel.: 221 462 368.

Osobní údaje se zpracovávají v jednotlivých Krajských ambulantních střediscích Tyfloservisu, o.p.s. (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín) a v sídle společnosti v Organizačním a metodickém centru.

Tyfloservis nepoužívá tzv. automatizované rozhodování, ani profilování.

Tyfloservis nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování je prováděno v souladu s GDPR, tedy s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů)“ a další související legislativou.

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

  • zpracování za účelem uzavření a plnění smlouvy o stáži nebo o dobrovolnické službě;
  • zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, zejména zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách,zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (Tyfloservis je v roli přijímající organizace), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
  • zpracování za účelem oprávněného zájmu Tyfloservisu, tedy pro činnosti, zajišťující běžný provoz organizace (možnost kontaktování stážistů a dobrovolníků, vykazování spolupráce s konkrétními školami, případně jinými institucemi apod.);
  • na základě písemného souhlasu stážisty či dobrovolníka za účelem veřejného poděkování a informování o získané podpoře, za účelem osvětové, vzdělávací a propagační činnosti Tyfloservisu a poskytování důkazů externím kontrolám. Osobní údaje mohou být zveřejňovány ve střediscích, ale i na akcích, konaných mimo prostory Tyfloservisu, na webu a facebooku, ve výročních zprávách, nebo v jiných publikovaných textových, obrazových, audio či video prezentacích.

III. Rozsah zpracováníosobních údajů

Za účelem plnění smlouvy, splnění právních povinností nebo oprávněného zájmu Tyfloservis zpracovává: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu (pokud se liší od adresy trvalého bydliště), telefon, email, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, název, adresu a kontaktní osobu (její telefon a email) vysílající organizace nebo školy, název studijního oboru, případně další možnosti spolupráce se stážistou či dobrovolníkem. Evidovány jsou aktivity vykonávané v rámci stáže či dobrovolnické služby, hodnocení stážisty či dobrovolníka, vydaná potvrzení a další záznamy, které jsou v souladu s vnitřními směrnicemi Tyfloservisu.

Na základě souhlasu subjektu údajů mohou být zpracovávány a zveřejňovány tyto údaje: titul, jméno a příjmení, bližší určení vysílající organizace nebo školy, fotografie, zvukové či obrazové záznamy, na kterých je stážista či dobrovolník zachycen, po vzájemné dohodě případně další informace.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pro uzavření smlouvy a plnění právních povinností jsou osobní údaje nezbytné.

IV. Uchovávání osobních údajů a jejich zabezpečení

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v nezbytně nutné míře a organizace má vypracované vnitřní postupy pro jejich zabezpečení. Za tímto účelem byla přijata technicko – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů a jejich likvidace se řídí vnitřní směrnicí Tyfloservisu o skartaci. Skartační lhůta smluv o dobrovolnické službě nebo o stáži je 5 let, uchování případných účetních dokladů se řídí lhůtami stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

V. Sdělování a předávání osobních údajů

Stanoví-li to zákon či jiné právní předpisy, může Tyfloservis některé osobní údaje sdělit či předat bez souhlasu subjektu údajů třetím stranám (např. inspekci sociálních služeb, soudním orgánům apod.).

Tyfloservis nepředává osobní údaje do dalších zemí v Evropské unii, mimo ni ani mezinárodním organizacím.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zveřejňovány pouze v souladu s uděleným souhlasem.

VI. Práva subjektu údajů

Stážisté a dobrovolníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování (tímto však není dotčena zákonnost osobní údaje zpracovávat), právo kdykoli odvolat udělený souhlas (tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu), mají právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud mají pochybnost o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Žádost o přístup ke svým osobním údajům a o uplatnění dalších práv zasílejte na adresu správce (viz bod I.). Odpověď dostanete nejpozději do jednoho měsíce.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce (www.tyfloservis.cz)