Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Fotka počítače se zámkem na monitoru

GDPR

Dárci

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V TYFLOSERVISU, o.p.s.
DÁRCI

I. Základní informace

Subjektem údajů je fyzická osoba, která Tyfloservisu, o.p.s. poskytuje finanční či nefinanční dar.

Správcem osobních údajů je organizace Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO: 26200481. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Bc. Barbora Salátová, email: salatova@tyfloservis.cz, tel.: 221 462 368.

Osobní údaje se zpracovávají v jednotlivých Krajských ambulantních střediscích Tyfloservisu, o.p.s. (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín) a v sídle společnosti v Organizačním a metodickém centru.

Tyfloservis nepoužívá tzv. automatizované rozhodování, ani profilování.

Tyfloservis nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování je prováděno v souladu s GDPR, tedy s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů)“ a další související legislativou.

Osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

  • zpracování za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí daru;
  • zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, zejména zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 2055 až 2078 o darování dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.;
  • zpracování za účelem oprávněného zájmu Tyfloservisu, tedy za účelem kontaktování dárce, získání materiálního vybavení a finančních prostředků na poskytování služeb nevidomým a slabozrakým klientům;
  • na základě písemného souhlasu dárce za účelem veřejného poděkování a informování o získané podpoře, za účelem osvětové, vzdělávací a propagační činnosti Tyfloservisu a poskytování důkazů externím kontrolám. Osobní údaje mohou být zveřejňovány ve střediscích, ale i na akcích, konaných mimo prostory Tyfloservisu, na webu a facebooku, ve výročních zprávách, nebo v jiných publikovaných textových, obrazových, audio či video prezentacích.

 

III. Rozsah zpracování osobních údajů

Za účelem plnění smlouvy, splnění právních povinností nebo oprávněného zájmu Tyfloservisu jsou zpracovávány toto údaje: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště), telefon, email, číslo bankovního účtu, u OSVČ jejich IČO.

Na základě souhlasu subjektu údajů mohou být zpracovávány a zveřejňovány tyto údaje: titul, jméno a příjmení, výše darované částky, nebo popis nefinančního daru, fotografie, zvukové či obrazové záznamy, na kterých je dárce zachycen, po vzájemné dohodě případně další informace.

Poskytnutí osobních údajů a souhlasu je dobrovolné. Pro uzavření darovací smlouvy, případně vystavení potvrzení o přijatém daru, a plnění právních povinností jsou osobní údaje nezbytné.

IV. Uchovávání osobních údajů, jejich zabezpečení a předávání

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v nezbytně nutné míře a organizace má vypracované vnitřní postupy pro jejich zabezpečení. Za tímto účelem byla přijata technicko – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů a jejich likvidace se řídí vnitřní směrnicí Tyfloservisu o skartaci. Doba úschovy smluv a účetních dokladů se řídí lhůtami stanovenými zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví.

Tyfloservis nepředává osobní údaje do dalších zemí v Evropské unii, mimo ni ani mezinárodním organizacím.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zveřejňovány pouze v souladu s uděleným souhlasem.

V. Práva subjektu údajů

Dárci mají právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování (tímto však není dotčena zákonnost osobní údaje zpracovávat), právo kdykoli odvolat udělený souhlas (tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu), mají právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud mají pochybnost o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Žádost o přístup ke svým osobním údajům a o uplatnění dalších práv zasílejte na adresu správce (viz bod I.). Odpověď dostanete nejpozději do jednoho měsíce.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce (www.tyfloservis.cz)