Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka počítače se zámkem na monitoru

GDPR

Klienti, zájemci o služby apod.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮV TYFLOSERVISU, o.p.s.

V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB

 1. Základní informace

V souvislosti s poskytováním služeb se zpracovávají osobní údaje těchto tzv. subjektů údajů:

 • zájemců o služby, tj. každého, kdo se na Tyfloservis obrátí s prosbou o pomoc či radu z důvodu řešení nepříznivé situace, která se týká jeho samotného nebo jiné osoby,
 • klientů, tj. nevidomých či slabozrakýchlidí ve věku 15 a více let, kterýmna základě smlouvy poskytuje Tyfloservis rehabilitaci zraku nebo sociální rehabilitaci,
 • dalších osob, které se jednání se zájemcem a poskytování služeb účastní. Patří k nim: podpůrci, svědci při podpisu smlouvy, nebo osoby, které klienta při uzavírání smlouvy zastupují, tlumočníci, osobní asistenti, průvodci, rodinní příslušníci či jiné osoby, se kterými je třeba spolupracovat, a osoby, které podaly stížnost.

Správcem osobních údajů je organizace Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO: 26200481. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Bc. Barbora Salátová, email: salatova@tyfloservis.cz, tel.: 221 462 368.

Osobní údaje se zpracovávají v jednotlivých Krajských ambulantních střediscích Tyfloservisu, o.p.s. (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín) a v sídle společnosti v Organizačním a metodickém centru.

Osobní údaje jsouzískávány buď od samotného zájemce o služby či klienta Tyfloservisu, nebo od jiných osob, zejména rodinných příslušníků, lékařů, sociálních pracovníků apod., kteří žádají Tyfloservis o pomoc nevidomému či slabozrakému člověku, případně jsou získány přidepistáži.

Tyfloservis nepoužívá tzv. automatizované rozhodování, ani profilování.

Tyfloservis nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování je prováděno v souladu s GDPR, tedy s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů)“ a další související legislativou.

Osobní údaje jsou zpracováványz následujících právních titulů:

 • zpracování za účelem jednání se zájemcem o služby, uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb;
 • zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, především zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.;
 • zpracování za účelem oprávněného zájmu Tyfloservisu a třetích osob (naplňování veřejného závazku, získávání financí, vykazování a kontroly činnosti);
 • na základě písemného souhlasu klientaza účelem osvětové, vzdělávací a propagační činnosti Tyfloservisu a poskytování důkazů externím kontrolám. Osobní údaje mohou být zveřejňovány ve střediscích, ale i na akcích, konaných mimo prostory Tyfloservisu, na webu a facebooku, ve výročních zprávách, nebo v jiných publikovaných textových, obrazových, audio či video prezentacích.

Za účelem poskytovánízdravotně edukačních a sociálních služeb jsou zpracovávány též tzv.zvláštní kategorie osobních údajů, zejména údaje o zdravotním stavu.

 

 • Rozsah zpracováníosobních údajů

U zájemců o služby a klientů Tyfloservis zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu trvalého bydliště,korespondenční adresu (pokud se liší od adresy trvalého bydliště), telefon, email, případně další kontaktní údaje (Skype, fax aj.),údaje o zdravotním stavu a případném omezení svéprávnosti, důvod, pro který spadá nebo nespadá do okruhu oprávněných osob dle § 4 zákona o soc. službách, rodinné a bytové zázemí, vzdělání, zaměstnání, sociální zabezpečení (např. pobírání důchodu, příspěvku na péči apod.), volnočasové aktivity a zájmy, popis nepříznivé situace a osobních cílů. Podrobnější údaje jsou zjišťovány o oblastech, které chce klient v rámci služby řešit. Oprůběhujednání se zájemcem, o poskytování služeb a dalších kontaktech s klientem jsou vedeny písemné záznamy. Na základě souhlasu klienta zpracováváme a zveřejňujeme fotografie, zvukové či obrazové záznamy, na kterých je klient zachycen, po vzájemné dohodě případně další informace (věk, stupeň zrakového postižení apod.).

U dalších osobjsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště), telefon, email či další kontaktní údaje (Skype, fax aj.), vztah k zájemci o služby či klientovi Tyfloservisu, důvod spolupráce čioprávněnost zastupování.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.Získané informace mají vliv na přesnost identifikace smluvních stran, na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.

 

 1. Uchovávání osobních údajů a jejich zabezpečení

Osobní údaje jsou zpracováványa uchovávány v nezbytně nutné míře a organizace má vypracované vnitřní postupy pro jejich zabezpečení. Za tímto účelembyla přijata technicko – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů a jejich likvidace se řídí vnitřní směrnicí Tyfloservisu o skartaci. Základní povinná doba uchování např. karty klienta je 10 let. Pokud poskytovatel finančních prostředků stanovuje lhůtu delší, platí jím stanovená lhůta.

 

 1. Sdělování a předávání osobních údajů

Stanoví-li to zákon či jiné právní předpisy, může Tyfloservis některé osobní údaje sdělit či předat bez souhlasu subjektu údajů třetím stranám (např. soudním orgánům, orgánu sociálně-právní ochrany dětí apod.).Údaje mohou být v případě kontroly či auditu dále zpřístupněny orgánům, které jsou oprávněny ke kontrole poskytnutých dotací či grantů, financujících provoz služeb organizace.

Tyfloservis nepředává osobní údaje do dalších zemí v Evropské unii, mimo ni ani mezinárodním organizacím.

Údaje o zájemcích o službu a klientech, které se váží k sociálním službám, může Tyfloservis sdělovat nebo předávat dalším fyzickým či právnickým osobám stanoví-li to zákon, nebo pouze s jejich předchozím písemným souhlasem, ve kterém zájemce či klient zprostí pracovníka mlčenlivosti, kterou mu ukládá § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a uvede, v jakém rozsahu a k jakému účelu pracovníka mlčenlivosti zprošťuje. Povinnost mlčenlivosti pracovníků Tyfloservisu trvá i po skončení jejich pracovního poměru.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zveřejňovány pouze v souladu s uděleným souhlasem.

 

 1. Práva subjektu údajů

Zájemci o služby, klienti a další osobymají právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování(tímto však není dotčena zákonnost osobní údaje zpracovávat), právo kdykoli odvolat udělený souhlas (tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu), mají právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracovánía právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokudmají pochybnost o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Žádost o přístup ke svým osobním údajům a o uplatnění dalších práv zasílejte na adresu správce (viz bod I.).Odpověď dostanete nejpozději do jednoho měsíce.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce (www.tyfloservis.cz)