Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka počítače se zámkem na monitoru

Souhlas

Správní a dozorčí rada

Souhlas se zpracováním osobních údajů
člen správní / dozorčí rady

Já, níže podepsaný/á

 

Titul, jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalý pobyt:

Korespondenční adresa:

(pokud se liší od trvalého pobytu)

Tel./email:

(dále jen „Subjekt údajů”)

 

uděluji tímto společnostiTyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO: 26200481, email: centrum@tyfloservis.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za těchto podmínek:

 

  1. Osobní údaje zpracovávané bez souhlasu

Tyfloservis, o.p.s. zpracovává tyto osobní údaječlenů správní a dozorčí rady:titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, případně korespondenční adresa,telefon, email, datum vzniku a zániku členství ve správní či dozorčí radě či funkce předsedy, včetně důvodů, které k těmto změnám vedly, a to za účelem splnění zákonných povinností Správce a za účelem jeho oprávněného zájmu.Beru na vědomí, že k tomuto zpracování není potřeba mého souhlasu.

 

2.Osobní údaje zpracovávané se souhlasem

V níže uvedené tabulce vyjadřuji souhlas či nesouhlass tím, aby Tyfloservis, o.p.s. zpracovával a zveřejňoval jednotlivé osobní údaje o mé osobě, a toza účelempoděkování a informování o činnosti, za účelem osvětové, vzdělávací a propagační činnosti Tyfloservisu a poskytování důkazů externím kontrolám. Osobní údaje, u kterých jsem označil/a ANO, mohou být zveřejňovány ve střediscích, ale i na akcích, konaných mimo prostory Tyfloservisu, na webu a facebooku, ve výročních zprávách, nebo v jiných publikovaných textových, obrazových, audio či video prezentacích.

Současně platí, že každou fotografii a každý zvukový či obrazovýzáznam, který bude chtít Správce zveřejnit, předloží před zveřejněním k mému schválení.

 

Osobní údaj

Souhlas*

Nesouhlas*

titul, jméno, příjmení

ANO

NE

datum narození

ANO

NE

údaje o členství a funkci ve správní či dozorčí radě

ANO

NE

fotografie, zvukové či obrazovézáznamy, na nichž jsem zachycen

ANO

NE

jiné:

 

 

 

  1. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil s textem „Zpracování osobních údajů v Tyfloservisu, o.p.s. SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA“, který je zveřejněn též na www.tyfloservis.cz.

Prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Byl jsem poučen o tom, že udělený souhlas mohu kdykoli odvolat (tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu).

 

V ………………………………… dne …………………………

 

 

………………………………

podpis Subjektu údajů

 

 

Potvrzuji, že Subjekt údajů vyjádřil výše uvedený souhlas či nesouhlas

  1. ústně*
  2. prostřednictvím e-mailu* (viz kopie textu níže)

 

………………………………

jméno, příjmení a podpis pracovníka Tyfloservisu, o.p.s.