V pondělí byla zahájena první etapa Kurzu instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých, který je určený pro všechny nové pracovníky Tyfloservisu, o.p.s. Jedná se o povinný kurz, na kterém účastnící získávají informace o tom, jak nevidomé a slabozraké klienty učit používat bílou hůl a orientovat se v prostoru.

Během této první etapy kurzu si noví instruktoři vyzkouší různé techniky chůze s bílou holí a nacvičí rozličné dovednosti v podmínkách simulované nevidomosti a slabozrakosti. Cílem těchto cvičení je, aby frekventanti porozuměli psychickým i praktickým důsledkům ztráty zraku. Na závěr první etapy kurzu čeká účastníky zkouška nanečisto, která ověří jejich schopnost učit klienty techniky chůze s bílou holí.

Orientace v prostoru je pro nevidomého a slabozrakého jedna z nejnáročnějších činnosti, která je bez dobrého učitele jen těžko zvládnutelná. Klient se musí naučit vnímat okolní prostor pomocí bílé hole a sluchu, musí si zapamatovat trasy podle záchytných bodů, jakými mohou být například patník nebo roh budovy a rozeznávat nebezpečí, neb činnosti, které se lidem se zdravým zrakem zdají zcela běžně, bývají pro nevidomého výzvou. Jsou jimi například chůze po schodech, přecházení ulice nebo nastupování do dopravního prostředku.

Proto v Tyfloservisu dbáme na to, aby byli naši instruktoři v této problematice řádně proškolení, aby měli dostatek praxe předtím, než začnou samostatně klienty prostorovou orientaci vyučovat, a aby si byli vědomí důležitosti své role.

Cesta k tomu stát se akreditovaným instruktorem prostorové orientace a samostatného pohybu není lehká, proto přejme všem, aby je během první etapy kurzu provázely jen hezké zážitky, a aby se všechny informace do hlavy nalévaly samy!